Avenir/Blogg

Avenir Advokater
– en modernare advokatbyrå

Risk för förlust av rättigheter i fastighetsregistret

I detta inlägg uppmärksammar vi på en lagändring som kan leda till betydande rättsförluster om den inte uppmärksammas. Den s.k. förnyelselagen (lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret) innebär att vissa inskrivningar i fastighetsregistret blir utan verkan om de inte aktivt förnyas.

Många rättigheter som finns inskrivna i fastighetsregistret sedan gammalt är idag inaktuella, vilket medför merarbete för lantmäteriet vid förrättningar, för registeranvändare såsom banker m.m. och för mäklare i sin förmedlingsverksamhet vid överlåtelse av fastigheter. Det medför också en stor osäkerhet för den enskilde fastighetsägaren att inte veta vilka av de inskrivna rättigheterna som egentligen gäller. I detta syfte har tillkommit en lag som kommer att ta bort en många äldre inskrivna rättigheter, såvida de inte förnyas av rättighetshavaren eller annan vars rätt berörs.

Man räknar med att det idag finns uppåt en halv miljon inskrivna rättigheter som är inaktuella. En nyttjanderätt kan t.ex. upphöra efter 50 år, och förlängas genom ny överenskommelse, men i så fall måste en ny inskrivning göras och den gamla är inte längre aktuell. Andra rättigheter kan ha blivit inaktuella på grund av att de är otidsenliga, såsom flottningsrättigheter och en del avkomsträtter (t.ex. rätt att uppbära förmåner såsom livsmedel från en viss fastighet).

Andra ”gamla” rättigheter kan naturligtvis vara av stor vikt för rättighetshavaren än idag, såsom ett servitut till väg eller brygga/båtplats eller annat som används över lång tid och där behovet inte nödvändigtvis ändras med tiden.

Den som kan tänkas drabbas av detta gör alltså klokt i att se över sina rättigheter. Förnyelse måste ske innan utgången av år 2018, så det är fortfarande gott om tid. De rättigheter som ligger i farozonen för att upphöra är avtalsservitut, nyttjanderätt och avkomsträtt som beviljats före den 1 juli 1968. Rättigheter som däremot inte berörs är officialservitut (dvs. servitut som skapats genom en lantmäteriförrättning), tomträtt och vattenkraft/vattenreglering.

Om ansökan om förnyelse inte sker (skriftligen) till inskrivningsmyndigheten före utgången av år 2018, tas inskrivningen kort och gott bort. Ingen underrättelse om detta skickas till någon. Detta behöver dock inte betyda att rättigheten inte gäller längre, parterna emellan, men det kan ändå leda till stora rättsförluster i form av att rättigheten t.ex. inte följer med vid en överlåtelse av den tjänande fastigheten (en ny ägare till den fastighet som rättigheten belastar kan i frånvaro av inskrivningen hävda att hen är i god tro, med följd att rättigheten inte gäller mot den nya ägaren, vilket inte kan ske om rättigheten är inskriven).

Även fastighetsmäklare bör ha förnyelselagen i åtanke då man i sitt förmedlingsarbete stöter på den här typen av äldre inskrivningar som kan behöva förnyas för att fortsatt gälla efter år 2018, och påtala ett eventuellt behov av förnyelse.

På lantmäteriets hemsida går det att läsa mer om hur man gör en förnyelse av rättighet.

/Hanna