07/
Nyheter

Framgång i tvisten om Ållonö slott

Tvisten mellan Anders Sydborgs konkursbo och Vikbolandets Fastighets AB angående rätten till fastigheten Ållonö slott, som tidigare ägts av Anders Sydborg och i konkursen har återvunnits till konkursboet, är nu avgjord genom en förlikning som tingsrätten stadfäst i dom. Förlikningen innebär att Vikbolandets Fastighets AB frånsäger sig alla krav avseende fastigheten och dess inventarier, och medger att konkursboet har bättre rätt till egendomen. Vikbolandets Fastighets AB ska också ersätta konkursboet för rättegångskostnader med 750 000 kr.

Förlikningen träffades efter att konkursboet för en kort tid sedan vann ett annat mål mot ställföreträdaren för Vikbolandets Fastighets AB rörande annan egendom som denne begärde ut i konkursen, med i mångt och mycket samma frågor för tingsrätten att ta ställning till som beträffande slottsfastigheten. I det målet avslog tingsrätten alla yrkanden om utfående av egendom, och enligt rätten agerade den person som begärde ut egendomen endast som ”frontfigur” för Sydborg i hans upplägg att i praktiken behålla sin egendom trots hans skatteskulder och konkursen som blev en följd därav.

Ållonö slott är sedan tidigare såld av konkursboet, och i och med avslutet av tvisten med Vikbolandets Fastighets AB kan nya ägaren nu tillträda fastigheten inom kort.

Henrik Stenberg är konkursförvaltare för Anders Sydborg, och processerna i konkursen har skötts av Hanna Vikström som ombud för konkursboet.

Comments are closed.