Avenir/Blogg

Avenir Advokater
– en modernare advokatbyrå

Vad är en advokat?

Idag skålar vi för Andreas Bålfors hos oss, som lyckats ta sig förbi alla prövningar som måste övervinnas för att förtjäna inträde i Sveriges advokatsamfund. Därmed får han nu kalla sig Advokat, en av inte alltför många yrkestitlar som är skyddad i lag. Ingen annan än medlem i Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Men vad är det egentligen som utmärker en advokat, och vad är skillnaden på advokat och jurist?

En advokat har för det första ca fem års utbildning som lett fram till en jur. kand.-examen från ett universitet (Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå eller Örebro – den uppmärksamme må ha noterat en kvalitativ rangordning här som kan ge upphov till diskussion bland jurister). Därefter har advokaten erfarenhet av minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet innan inträdesansökan kan prövas, vanligen bestående av arbete som biträdande jurist på en advokatfirma. Advokaten har också genomgått ett antal kurser i advokatsamfundets regi som vid examination leder fram till advokatexamen (när får man egentligen sluta plugga, undrar ni nu, och svaret är aldrig – advokater har också krav på kontinuerlig vidareutbildning under hela sitt yrkesverksamma liv för att ytterligare utveckla sina juridiska färdigheter). Därefter har advokaten i samband med ansökan om inträde i samfundet fått goda vitsord från kollegor i branschen, såsom domare, advokatkollegor på andra byråer, bolagsjurister och andra jurister som vederbörande har kommit i kontakt med i sin yrkesverksamhet. Alltför mycket kritik vid denna referensprövning leder till att inträdesansökan avslås. Slutligen måste den som vill bli advokat visa upp bevis för ordnad ekonomi och en del annat av vikt för bedömningen av vederbörandes lämplighet och redbarhet, som det heter (man får till exempel inte ha varit försatt i konkurs eller ha förvaltare).

Därefter står advokaten under tillsyn av Sveriges advokatsamfund, som genom disciplinnämnden kan vidta åtgärder mot – till och med utesluta – advokater som inte sköter sig. Så händer ibland. Att någon utesluts alltså. Övriga påföljder – varning, straffavgift, erinran – är dock betydligt vanligare. Men advokattiteln medför förpliktelser, och den är en kvalitetsstämpel. Allt i klientens intresse, för det regelverk som ligger till grund för advokatens yrkesutövning – advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed – är uppställt i klientens intresse. Lojalitet med klienten, oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt, är grundbultar i detta regelverk. Tystnadsplikten är även reglerad i lag. Advokater har också ett obligatoriskt försäkringsskydd, som skyddar klienten om något går fel.

Dessa förpliktelser, som alla syftar till att den som anlitar en advokat ska vara säker på att advokaten hela tiden har klientens intressen för ögonen och inget annat, innebär att vi ibland måste göra oss impopulära hos andra än klienten. Vi måste ta en hel del obekväma beslut och stå pall när det blåser, för klientens skull. Anmälningar till disciplinnämnden kommer inte sällan från andra än klienten, som riktar kritik mot advokatens agerande, men oftast har advokaten då agerat helt i klientens intresse. Givetvis finns gränser för hur långt vi får gå för att tillgodose klientens bästa, men många förstår nog inte hur stark vår klientlojalitet å andra sidan är.

I Sverige får vem som helst får kalla sig jurist. Jo, det är säkert – med möjligt undantag för marknadsföringsrättsliga aspekter av det hela, kan vem som helst kalla sig jurist och starta juristbyrå, utan någon som helst utbildning, och utan allt det jag beskrivit ovan. Det är alltså en väldigt stor skillnad. Biträdande jurister på advokatbyråer lyder däremot också under advokatsamfundets tillsyn, genom advokaterna på byrån som har ett principalansvar, och de har i regel den utbildning som beskrivits ovan då tanken brukar vara att vederbörande ska bli advokat. Men med andra jurister finns inga garantier för någonting.

Så idag slår vi ett slag för advokaten, och gratulerar Andreas till det stora ansvar han nu tar på sig!

/Hanna