07/
Nyheter

Vinst i skiljeförfarande om entreprenadrättslig prisfråga

Avenir har företrätt Anatomic Sitt i Norrköping, ett företag som utvecklar, tillverkar och tillhandahåller anpassade sitt- och ståhjälpmedel för funktionshindrade, i en tvist gentemot Almroth Byggnads i Norrköping om byggnationen av Anatomic Sitts nya verksamhetslokaler vid Kungsängen. Tvisten rörde ca 7,4 miljoner kr, exklusive ränta och rättegångskostnader. Den huvudsakliga tvistefrågan har varit vilken prismodell som avtalats för entreprenaden, som utfördes enligt AB04. Almroth krävde efter arbetenas färdigställande betalt med ca 52,3 miljoner kr inklusive moms och hävdade att det var ett rent löpande räkning pris med självkostnadsreglering som gällde, alternativt reglerbara mängder mot à-prislista. Anatomic Sitt, som bestred att betala mer än de nästan 45 miljoner kr som redan erlagts, var av uppfattningen att ett fast pris hade avtalats, och att Almroths begärda pris dessutom inte var skäligt. Parterna hade alltså vitt skilda uppfattningar i frågan om vilket pris som avtalats, och av vikt var bland annat vad som förevarit i förhandlingarna inför avtalets tecknande. Entreprenadavtalets ordalydelse angav endast ”budgetpris”, vilket i normala fall i dessa sammanhang innebär löpande räkning. Det fanns dock flera omständigheter som talade emot att detta var vad parterna avsåg, och någon definition av begreppet budgetpris finns inte i AB04.

Tvisten har nu avgjorts av en skiljenämnd bestående av tre domare, som bedömer att det inte kan anses framgå varken att parterna avtalat om ett fast pris, eller löpande räkning med självkostnadsreglering, eller reglerbara mängder mot à-prislista. I en sådan situation gäller istället att Anatomic Sitt ska betala vad som är skäligt pris för byggnationen. I den frågan gör skiljenämnden bedömningen, bland annat med stöd av sakkunnigutlåtande inhämtat från Anatomic Sitt:s sida, att skäligt pris får anses vara 47 miljoner kr, dvs. ca 5,3 miljoner kr mindre än vad Almroth krävde, och Sitt ska således betala ca 1,6 miljoner kr (plus moms) ytterligare. Med hänsyn till att Sitt haft rätt att innehålla betalning enligt AB04:s regler, döms dock inte ut någon ränta för tiden före domen. Med denna utgång är Anatomic Sitt att anse som huvudsaklig vinnare i tvisten, och Almroth döms av skiljenämnden att betala en betydande del av Anatomic Sitt:s rättegångskostnader, och större delen av kostnaden för skiljenämnden.

Utgången är en klar vinst för Anatomic Sitt, särskilt sett till att fallet var svårbedömt mot bakgrund av avtalets ordalydelse. För motparten innebär domen en förlustaffär då byggföretaget sett till kostnaderna för tvisten går kraftigt back. Domen kan inte överklagas, och Anatomic Sitt är nöjda med utfallet i processen.

Ärendet har hanterats av advokat Hanna Vikström (huvudombud), och advokat Henrik Stenberg.

Comments are closed.